28.03.2014

Om een verhuurtraject zo degelijk mogelijk uit te voeren doet een AIRR makelaar verschillende controles bij zowel de huurder als verhuurder. Hierdoor kan een huurder zo degelijk mogelijk wonen en een verhuurder zorgeloos verhuren. Elke relatie van een AIRR makelaar wordt onderworpen aan de toetsen conform onderstaande methodes.

Kredietwaardigheidstoetsing

AIRR is erkend om een uitgebreide toetsing uit te voeren op financiële kredietwaardigheid van een huurder of verhuurder. Een AIRR makelaar doet altijd meerdere Credit Checks.

Sociale toetsing

AIRR makelaars hebben inzage in de Nederlandse huurregisters. Relaties met een negatief verleden op basis van wangedrag en/of wanbetaling worden geregistreerd. Vervelende (ver)huurderszaken worden hierdoor inzichtelijk gemaakt.

Identiteitstoetsing

Met deze check worden identiteitsdocumenten gecontroleerd op juistheid. Tevens worden AIRR makelaars jaarlijks getraind in fraudepreventie en opsporing om een juiste toetsing van correcte identiteitspapier en salarisstroken te waarborgen. Vervalsing van documenten komen hierdoor direct aan het licht.

*Relaties van AIRR makelaars geven goedkeuring om de bovengenoemde rapportages inzichtelijk te maken aan de belanghebbende partijen. AIRR is afhankelijk van de gegevens van derden en is nimmer aansprakelijk voor deze gegevens.

Juridische toetsing

AIRR makelaars worden continu geïnformeerd en waar nodig geassisteerd door de AIRR Juridische Desk in samenwerking met de bedrijfsjuristen van de DAS. Hierdoor is er inzage in jurisprudentie en aanpassingen in wet- en regelgeving. Huurcontracten worden zo ook te allen tijde juist opgesteld.

AIRR onderzoeksplicht en verantwoording

Na uitvoering van de bovengenoemde controles is de AIRR makelaar verplicht om zelf een aantal zekerheden te verkrijgen omtrent de echtheid van werkgeversverklaringen, salarisstroken, verhuurdersverklaringen, identiteitsbewijzen etc. De uitkomst van het totale onderzoek wordt door de makelaar in een verslag verantwoord. Het onderzoek van de makelaar valt onder de zorgplicht in de informatievoorziening naar de relaties van AIRR.

 

Een daadkrachtig keurmerk op vele fronten:

  • AIRR heeft als specialisme verhuurmakelaardij en focust zich alleen hierop
  • AIRR is transparant over de opbouw van de werkprocessen en controles
  • AIRR valideert elke verhuurtransactie individueel
  • AIRR kent een daadkrachtige klachtenprocedure
  • AIRR is onafhankelijk, objectief
  • AIRR draagt bij aan het voorkomen en opsporen van fraude
  • AIRR draagt bij aan een juiste positionering en imago van verhuurmakelaars
  • AIRR is marktleider in de regulering van verhuurtransacties
  • AIRR heeft een eigen juridische desk bij DAS bedrijfsjuristen
  • AIRR kent een no-nonsense sanctiebeleid

AIRR geregistreerde makelaars bieden zekerheid

Alle hieronder genoemde basiskwaliteiten worden geboden door alle verhuurprofessionals en hun huurwoningaanbod getoond op deze website. AIRR ziet toe op naleving van deze eisen waardoor een waarborg gegeven wordt. Relaties herkennen het waarborg door het AIRR Keurmerklogo 'Goedgekeurd (ver)huren'.

Elke verhuurtransactie onafhankelijk gevalideerd

Alle verhuurtransacties van de AIRR geregistreerde makelaars worden volgens een uitgebreid stappenplan uitgevoerd en onafhankelijk gevalideerd op een juiste uitvoering van zaken. Dit garandeert voor zowel de huurder als de verhuurder dat iedere transactie voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

Doordachte uitgebreide screening

Middels het validatieproces toetst de makelaar haar relaties waardoor een betrouwbare verhuurtransactie gesteld kan worden. Deze toetsingscriteria behoren tot de meest uitgebreide in de markt.

Gedragscode

Alle geregistreerde makelaarskantoren committeren zich aan de AIRR gedragscode

Permanente Educatie

Elke geregistreerde makelaar is verplicht om de verhuurkennis actueel te houden om zo altijd correct te kunnen adviseren en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in de verhuurmakelaardij.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

AIRR geregistreerde kantoren hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke specifiek gericht is op de verhuurmakelaardij.

Geregistreerde klachtenprocedure

Mocht de dienstverlening niet optimaal verlopen, dan kunnen huurders en verhuurders dit melden aan AIRR Nederland. AIRR ziet toe op een juiste opvolging en afhandeling van klachten.

Huurwetgeving

AIRR makelaars adviseren hun opdrachtgevers transparant over de geldende Nederlandse huurwetgeving. Dit vertaalt zich in eerlijke huurprijzen, correcte (tijdelijke) huurovereenkomsten en juiste advisering aangaande de rechten en plichten.

AIRR Juridische Desk

AIRR heeft een eigen juridische desk bij de bedrijfsjuristen van DAS, welke voor elke situatie te raadplegen is.