Vorige | Volgende

Ring 494 Pernis Rotterdam

Bewaar object
Deze woning is verkocht

Omschrijving

Oude dijkwoning uit 1900 prima geschikt als bouwkavel om een nieuwe woning op te plaatsen. Solitair gelegen aan de dijk met vrij uitzicht over groengebied. U zou ervoor kunnen kiezen het huis te restaureren maar het is veel mooier om er gelijk een energiezuinige woning te bouwen die panoramisch uitzicht biedt op het achter gelegen landschap. U heeft volle privacy omdat u geen buren heeft aan drie zijden.

Pernis is een volwaardig dorp met supermarkt, drogist, bakker, Pizzeria, Chinees restaurant, Snackbar, rijwielzaak, ruitervereniging, hondentrimzaak, buiten zwembad etc… Ligt vlakbij de A4 en A15 waardoor u snel richting Europoort, Den Haag en Rotterdam rijdt. Binnen loopafstand stopt de metro naar Spijkenisse, Schiedam en Rotterdam. Of u pakt de watertaxi die aanmeert bij de Nieuwe Maas. Kortom een levendig dorp in de grote stad Rotterdam waar het deel van uit maakt.

We hebben voor u een voorstudie gedaan naar de mogelijkheden (let wel - alles wat we schrijven dient u zelf te onderzoeken en toetsen).

Het perceel is 127m² groot. Bebouwde oppervlakte is 65,90m2
Er kan eenmalig 10% van de huidige bebouwing toegevoegd worden conform art 46.1.2 van het bestemmingsplan. De te bebouwen oppervlakte zou dan gaan naar 72,50m² en blijft er tuin over van 54.5m². De bouwinspecteur wees erop dat er mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de calamiteitenregeling.

De gemeente Rotterdam bezit aan beide zijden van de woning de gronden. Als je groter wenst te bouwen dan is het handig als er grond bijgekocht kan worden. De zuidelijke zijde op het Google Maps kaartje met geel gearceerd is beschikbaar als bouw of tuingrond. Het noordelijke gedeelte met roze gearceerd is mogelijk beschikbaar. Hierover wordt nog uitsluitsel gegeven daar er mogelijk nog een huurovereenkomst loopt om er dieren op te laten grazen. Er is al vastgesteld dat er in de percelen geen kabels en leidingen lopen.


Bodemonderzoek
In 1996 heeft er een historisch indicatief bodemonderzoek plaatsgevonden door Geofox en deze locatie is geschikt voor wonen. De aangetroffen concentraties in zowel de grond als grondwater liggen niet boven de actiewaarden die door de gemeente Rotterdam worden gehanteerd.

Groter bouwen
Als u groter wenst te bouwen dan de bestaande oppervlakte is de bouwinspecteur duidelijk. Koper moet een bespreekplan/toetsingsplan/principeplan maken. Dit indienen bij de bouwinspecteur. Indien een koper nog groter wenst te bouwen dan volgens het bestemmingsplan is geregeld komt het principeplan (is kosteloos in te dienen) in het ruimtelijk intake team. Dit team geeft dan een oordeel en plaatst kanttekeningen. Als de koper vervolgens het formele plan indient en de kanttekeningen opvolgt heb je vrijwel direct een toegekende omgevingsvergunning.

Prijs naastgelegen percelen
De prijzen voor het huren danwel kopen van de naast gelegen percelen grond is nog niet aan te geven. Door de vele bouwactiviteiten in Rotterdam heeft de calculatie afdeling die de waarde bepaalt momenteel een wachttijd van enkele maanden. U kunt als koper wel de planologische procedure starten en dan hoort u later wel wat de Gemeente ervoor vraagt.

Bestemmingplan Pernis
Selectie artikelen van belang

Bouwregels
30.2.1 Algemeen
• Op de voor ''Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies;

30.3 Specifieke gebruiksregels
Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:
• de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten;
• de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
• er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
• er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.

Artikel 23 Tuin
23.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• tuin;
• een parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
• uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming;

23.2 Bouwregels Tuin
23.2.1 Algemeen
Op de voor 'Tuin' bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens:
• in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pergola's, erfafscheidingen, keermuren en gebouwde terrassen, alsmede hellingbanen en brandtrappen;
• uitstekende delen aan gebouwen;
• aanbouwen en bijgebouwen, uitsluitend in de achter- en zijtuin van grondgebonden woningen.


23.2.3 Bebouwingsnormen
• niet meer dan 50% van het oppervlak van de achtertuin mag worden bebouwd;
• een aanbouw aan de zijgevel van het hoofdgebouw mag niet breder zijn dan 3 meter, gemeten vanaf de oorspronkelijke zijgevel van het hoofdgebouw;
• een aanbouw aan de achtergevel van het hoofdgebouw mag niet dieper zijn dan 2,5 meter, gemeten vanaf de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw;
• een aanbouw mag niet hoger zijn dan 4 meter, 25 centimeter boven het vloerniveau van de eerste verdieping van het hoofdgebouw en de woning;
• de totale oppervlakte van bijgebouwen mag niet groter zijn dan 30 m2 b.v.o;
• een bijgebouw mag niet hoger zijn dan 3 meter, gemeten vanaf maaiveld;
• aanbouwen/bijgebouwen dienen een afstand van tenminste 1 meter tot de denkbeeldige lijn getrokken in het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw aan te houden;
• aanbouwen/bijgebouwen dienen een afstand van tenminste 1 meter tot de erfgrens aan te houden aan de zijde waar de kavel grenst aan openbaar gebied;
• gebouwde terrassen (dakterrassen worden niet hieronder begrepen) mogen niet hoger worden dan 0,2 meter boven maaiveld;
• uitstekende delen aan gebouwen, mogen niet dieper dan 1,5 meter uit de gevel steken en moeten tenminste 2,2 meter boven maaiveld blijven;
• erfafscheidingen mogen niet hoger dan 2 meter worden, met uitzondering van erfafscheidingen in de voortuin, waar een hoogte is toegestaan van maximaal 1 meter. Pergola's mogen niet hoger dan 3 meter zijn.

23.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.2.3 sub e voor het bouwen van een bijgebouw van maximaal 50 m2, mits aan alle overige voorwaarden van lid 23.2.3 is voldaan.

Artikel 42 Algemene bouwregels
42.1 Maximum bebouwingspercentage
Ingeval voor gronden welke voor bebouwing in aanmerking komen noch in de regels, noch op de verbeelding een maximum bebouwingspercentage is vermeld, mogen deze gronden volledig worden bebouwd.
42.2 Bouwvlak
Indien voor gronden welke voor bebouwing in aanmerking komen op de verbeelding een bouwvlak is opgenomen, komen uitsluitend de gronden binnen het bouwvlak voor bebouwing in aanmerking.
42.3 Maximum bouwhoogte
Voor zover in de regels geen bepalingen zijn opgenomen terzake van de maximum toegestane bouwhoogte, gelden de maatvoeringsaanduidingen terzake op de verbeelding;
42.4 Souterrain
Een souterrain mag niet hoger reiken dan 2 meter boven peil.
42.5 Afdekking van gebouwen
Ingeval noch de regels, noch de verbeelding duidelijkheid verschaffen over de wijze van afdekking van gebouwen, mogen gebouwen zowel met een kap als plat worden afgedekt.

42.6 Dakkapellen
Dakkapellen op schuine dakvlakken zijn toegestaan, onder de volgende voorwaarden:
• ingeval zij geplaatst worden op het voordakvlak of een naar de weg of het openbaar groen gekeerd dakvlak, mogen zij niet breder zijn dan 2/3 deel van bedoeld dakvlak, waarbij tenminste 0,5 meter afstand tot de zijkant van het dakvlak aangehouden dient te worden. Niet meer dan één dakkapel mag in het voordakvlak worden gerealiseerd;
• ingeval zij geplaatst worden op een ander dakvlak dan de genoemde, geldt dat zij tenminste 0,5 meter afstand tot de zijkant van het dakvlak dienen aan te houden;
• op een aanbouw aan een niet-gestapelde woning is een dakkapel alleen toegestaan op het achterdakvlak;
• in alle gevallen geldt dat de bovenzijde tenminste 0,5 meter onder de nok van het pand dient te blijven en de voorzijde tenminste 1 meter dient terug te liggen ten opzichte van de gevel.

Artikel 43 Algemene afwijkingsregels

43.1 Afwijking toegestane bouwhoogte architectuur
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van de regels ten aanzien van de maximum toegestane bouwhoogte van een gebouw, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,5 meter, uitsluitend toe te passen ingeval extra bouwhoogte nodig is voor een architectonisch verantwoorde afronding van de bovenste bouwlaag c.q. kap/schuin dakvlak.

43.2 Afwijking toegestane bouwhoogte techniek
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor het bouwen afwijken van de regels van dit bestemmingsplan ten aanzien van de maximum toegestane bouwhoogte van een gebouw, ten behoeve van technische voorzieningen op het dak, welke noodzakelijk zijn voor het doelmatig functioneren van het bouwwerk, zoals liftopbouwen, lichtkoepels, schoorstenen, antennemasten, luchtverversingsapparatuur, glazenwas installatie e.d., mits de overschrijding van de maximum bouwhoogte niet meer dan 5 meter bedraagt.

Artikel 46 Overgangsrecht

46.1.2 Afwijking
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %.

46.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Kijk voor meer info op onze eigen website matchmakelaars nl
Ga het huis niet in mogelijk gevaarlijk
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
direct

Bouw

Soort woning
Bouwgrond
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
1900

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
127 m²

Indeling

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Pernis
Sectie
B
Perceel
5290
Oppervlakte
127 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Ligging
Aan rustige weg, landelijk gelegen, vrij uitzicht
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Ring 494 Pernis Rotterdam

naar Ring 494 Pernis Rotterdam
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object